Өтiнiштердi қарау нәтижелерi бойынша қабылданған шешiмдерге шағым жасау

27.10.2016

Өтiнiштердi қарау нәтижелерi бойынша қабылданған шешiмдерге шағым жасау

Лауазымды тұлғалардың iс-әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), сондай-ақ субъектiнiңшешiмдерiне бағыныстылық тәртiбiмен жоғары тұрған лауазымды тұлғаға немесе субъектiге, жеке немесе заңды тұлғаға тиiстiсубъектiнiң немесе заңды тұлғаның iс-әрекет жасағаны не шешiм қабылдағаны туралы белгiлi болған кезден бастап, үш айдан кешiктiрiлмей шағым берiледi.Шағым беру мерзiмiнiңөтiпкетуiсубъектi немесе заңды тұлға үшiн шағымды қараудан бас тартуға негiз болып табылмайды. Шағым беру мерзiмiнiңөтiп кету себептерiшағымдымәнiбойыншақараукезiндеанықталадыжәнешағымдықанағаттандырудан бас тартуғанегiздердiңбiрiболыпшығуымүмкін.

Жоғары тұрған лауазымды тұлға немесе субъект болмаған не арыз берушi қабылданған шешiмменкелiспеген жағдайда арыз тiкелей сотқа берiледi.

Министрліктің кеңсесіне түскен өтініштер бойынша мына нөмірге хабарласуға болады:  8 (7172) 74-06-43 Жақсылық Нұрсұлтан Азаматұлы

Өзгерту: 26.06.2017